Prawo do odstąpienia od umowy

 

Miejscowość i data

Dane Konsumenta

 

 

 

HOBBY PRO Sp. z o.o.,

54-436 Wrocław

Ul. Budziszyńska 68,

NIP 894-316-39-61,

REGON 388168693

             www.sklepyzeglarskie.pl

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

 

 

 

*Wzór obowiązuje OD 20.09.2023 r.